Skip to main content Skip to search

Nieuws

Gemiddelde WOZ-waarde stijgt naar recordhoogte van 248.000 euro

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen volgens het statistiekbureau met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Woningen in Rotterdam stegen dit jaar het hardst qua WOZ-waarde. De gemiddelde waarde van een Rotterdamse woning steeg gemiddeld met bijna 16 procent naar 192.000 euro. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378.000 euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen. De waardevolste woningen staan in Bloemendaal, met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In het Groningse Delfzijl staan de woningen met de laagste WOZ-waarden. Volgens het CBS was de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst in Noord- en Zuid-Holland, met respectievelijk gemiddelde woningwaardes van 318.000 euro (hoogste in Nederland) en 237.000 euro. In de provincie Groningen is de gemiddelde woningwaarde met 166.000 euro het laagst.
Read more

Een kwart van de huurders kan niet rondkomen

Voornamelijk mensen met een sociale huurwoning kunnen maar lastig rondkomen. Het gaat dan met name om alleenstaanden, ontvangers van een uitkering en huurders tussen de 25 en 45 jaar. Zij geven door hun hoge huur weinig geld uit aan vrijetijdsbesteding, vervoer, sportclubcontributies en abonnementen. In het geval van onvermijdbare zorgkosten ziet deze groep zich genoodzaakt minder geld aan eten uit te geven. Voor het Nibud komen de bevindingen over huurders die financieel klem zitten als een verrassing. "Ze kunnen niet kopen en kunnen ook niet naar een goedkopere woning", licht Nibud-directeur Arjan Vliegenthart toe. "Minima kunnen geen huur van 607 euro - inclusief huurtoeslag - betalen en dat gebeurt nu wel. Volgens onze tabellen kunnen zij maximaal 425 euro betalen." Huurders hebben het volgens de organisatie vaker financieel moeilijk dan huiseigenaren. Waar 8 procent van de hypotheekbezitters te hoge woonlasten heeft, rapporteert maar liefst de helft van de huurders door de hoge huur moeite te hebben met rondkomen. 40 procent van de huurders ervaart daardoor zelfs financiële schaarste en een op de drie kampt met betalingsachterstanden. Het Nibud roept de vrije huursector en woningcorporaties op rekening te houden met de betaalbaarheid van de huren om huurders beter te beschermen. Alleen dan kunnen de geldproblemen van mensen volgens de organisatie echt opgelost worden.
Read more

Hypotheekaanbieders moeten het vooral hebben van oversluiters

In het tweede kwartaal werd voor 24 miljard euro aan nieuwe hypotheken gecreëerd. Dit is meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar, maar minder vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. Er werden 76.000 hypotheken afgesloten, 12 procent minder dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheek bedroeg 317.000 euro. Zowel bij de doorstromers als de starters daalde de totale hypotheeksom. Bij de oversluiters steeg de omzet juist met 15 procent. Zij proberen te profiteren van de lage rentes. "Het aantal oversluiters blijft maar groeien. Dat speelt hypotheekverstrekkers en adviseurs in de kaart die zich specifiek op deze groep richten". "Aan de andere kant maakt het banken met grote hypotheekportefeuilles kwetsbaar. Zij zullen moeten zorgen dat ze meer doen om deze klanten binnen te houden."
Read more

Kans op armoede het grootst voor kinderen en negentigplussers

Van alle kinderen tot en met twaalf jaar was in dat jaar zo'n 9 procent arm. Vanaf de leeftijd van dertien jaar neemt het aandeel weer af. Dit komt doordat ouders weer gaan werken of meer uren gaan werken als kinderen ouder zijn. Ook is het volgens het SCP mogelijk dat inkomsten van kinderen het besteedbare inkomen van het huishouden aanvullen. Het totale aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft, is tussen 2016 en 2017 afgenomen van bijna 1 miljoen tot 939.000. Die afname is te verklaren door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid, stelt het SCP. Een op de drie armen werkt. Toch neemt het aandeel armen onder de werkenden, zowel onder zelfstandige ondernemers als onder werknemers, sinds 2013 af. In 2013 was ruim 10 procent van de zelfstandige ondernemers arm. Dat aandeel is in 2017 afgenomen tot iets minder dan 8 procent. Onder werknemers nam het aandeel in dezelfde jaren af van 2,7 naar 2 procent. Volgens het SCP zijn mensen arm wanneer ze langere tijd niet genoeg geld hebben voor de spullen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. "Dit betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen", aldus het rapport.
Read more

Consumentenprijzen stijgen in mei minder hard dan in april

De lagere stijging was vooral te danken aan relatief lagere prijzen van vliegtickets, pakketreizen naar het buitenland en verblijven in bungalowparken. Vorig jaar waren er meer feestdagen in mei dan dit jaar, waardoor deze diensten relatief duurder waren. Rond feestdagen zijn vakanties duurder omdat meer mensen op vakantie gaan. Ook de benzineprijs was in 2018 minder hoog. In april van dit jaar was de benzineprijs 6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In mei stond de prijsstijging op 2,5 procent. Een liter euroloodvrij kostte in mei gemiddeld 1,72 euro. De belangrijkste componenten van de consumentenprijzen zijn de prijzen voor huisvesting, water en energie. In mei waren deze prijzen 1,09 procent hoger vergeleken met vorig jaar. In april was dit nog 1,1 procent.
Read more

Verwacht hogere lonen na jaren van krapte op arbeidsmarkt

Na aftrek van een stijging van het prijspeil blijft een zogeheten reële loongroei van ruim 1 procent over voor de komende jaren, aldus de centrale bank in een dinsdag gepubliceerd rapport over de economische vooruitzichten. De laatste jaren was er nauwelijks reële loongroei of was er zelfs sprake van een krimp. De aantrekkende lonen vallen samen met een krimp van het aantal flexibele contracten. Voor het eerst in tien jaar tijd neemt het aantal flexbanen af. Het aantal vaste contracten blijft juist flink groeien. De arbeidsmarkt blijft volgens de centrale bank krap. De werkloosheid daalt naar verwachting van 3,8 procent in 2018 naar 3,3 procent in 2019. Ook in 2020 en 2021 blijft de werkloosheid op dit historisch lage niveau. Tot verbazing van economen bleven de lonen de laatste jaren nog achter bij de aantrekkende arbeidsmarkt. Flexibilisering was een van de argumenten om deze achterblijvende loongroei te verklaren. DNB meldt verder dat de economische groei de komende jaren zal stabiliseren rond 1,5 procent, de potentiële groei van de Nederlandse economie. Zo wordt voor dit jaar een groei van 1,6 procent voorspeld en in 2020 en 2021 respectievelijk een groei van 1,5 procent en 1,4 procent. De Nederlandse economie heeft last van de wereldwijde handelsspanningen, maar DNB heeft in de prognoses geen rekening gehouden met escalatie van de problemen op internationaal vlak. Zo zijn er verder ook zorgen over de Italiaanse overheidsfinanciën en speelt het Britse vertrek uit de EU nog altijd.
Read more

Woningmarkt grootste stabiliteitsrisico in Nederland

"Een eventuele nieuwe huizenprijsdaling kan significante gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en ook voor het Nederlandse bankwezen", schrijft DNB in een rapport over de financiële stabiliteit. De Nederlandse woningmarkt versterkt de schommelingen in de economie. Zo hebben de sterke prijsstijgingen op de woningmarkt van de afgelopen jaren de economie een impuls gegeven, maar wanneer prijzen eventueel dalen tijdens een crisis, versterkt dit een economische terugval. De centrale bank ziet verder dat de risico's voor de financiële stabiliteit verder toenemen. Zo zorgt de lage rente ervoor dat er geen prikkel is om schulden af te bouwen en kunnen de Brexit en de handelsoorlog voor een mogelijke correctie op financiële markten zorgen. Wanneer risicopremies en rentes fors stijgen, worden schuldenaren geconfronteerd met hogere rentelasten, terwijl op financiële markten stevige prijsaanpassingen kunnen plaatsvinden.
Read more

Dekkingsgraad pensioenfondsen weer gedaald, korting wordt ‘realistischer’

De beleidsdekkingsgraad, het uitgangspunt voor kortingen en indexatie van pensioenen, zakte van 108 procent naar 107 procent. Mogelijke kortingen aan het eind van dit jaar of in 2020 worden daardoor een "steeds realistischer scenario". Hoewel de gemiddelde beleidsdekkingsgraad boven het wettelijk vereiste minimum van 104,3 procent ligt, is het de verwachting dat de dekkingsgraad de komende maanden verder zal wegzakken. Dat komt doordat deze berekend wordt over de afgelopen twaalf maanden. De relatief hoge dekkingsgraden van de eerste helft van vorig jaar zullen binnenkort niet meer meetellen bij dit gemiddelde. Na een lichte stijging in april is de rente in mei verder gedaald. Ook de aandelenbeurzen noteerden minnen.
Read more

Nederland moet zich aan EU-natuurregels houden, bouwprojecten in gevaar.

Vergunningen voor veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen mogen vanaf nu niet meer worden afgegeven op basis van de huidige stikstofregels.Te hoge concentraties stikstof zijn schadelijk voor de natuur en de gezondheid. Door een overdaad aan stikstof gaan bepaalde plantensoorten sneller groeien, maar komen andere juist in de verdrukking. Voor een tiental veehouderijen betekent de uitspraak dat hun natuurvergunning direct ongeldig is. Er volgen nog veel meer rechtszaken waarin het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt: alleen al bij de Raad van State gaat het nog om zo'n 180 zaken. Op basis van het PAS gaven overheden toestemming voor allerlei activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg of de bouw van een veehouderij. Het uitgangspunt was dat een vergunning wordt verleend als er maatregelen worden genomen om schade aan de natuur in te perken. Bij de bouw van stallen betekent dit bijvoorbeeld dat de stikstofrijke lucht de stal gezuiverd moet verlaten. Het probleem met die aanpak is dat vooraf helemaal niet vaststaat of de maatregelen ook werken. De PAS-vergunningen moeten worden afgegeven voor bouwprojecten en boerderijen in de buurt van beschermde natuurgebieden, zogenoemde Natura 2000-gebieden. Volgens de Europese regels moeten bepaalde diersoorten in deze gebieden beschermd worden om zo de biodiversiteit in dat gebied te behouden.
Read more

Minder Nederlanders zonder zorgen over hun financiën dan in 2017.

Een kwart van de Nederlanders zag de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden dan ook verslechteren. Drie op de tien vinden dat ze er juist beter voor staan. Ongeveer de helft noemt de persoonlijke financiën goed tot zeer goed. Nederlanders betalen hun rekeningen minder vaak op tijd dan in 2017 het geval was. Vooral 18- tot 35-jarigen laten hun rekeningen weleens wat langer in de la liggen. Ook koopt deze groep vaker wat op afbetaling. Toch kreeg 71 procent van de Nederlanders geen enkele betalingsherinnering. Ongeveer twee derde stond de afgelopen twaalf maanden geen enkele keer rood. 17 procent stond het afgelopen jaar één of twee keer rood, terwijl één op de tien dat vijf keer of vaker overkwam. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend Nederlanders tussen achttien en tachtig jaar.
Read more