Skip to main content Skip to search

Personeel

Pensioenregelingen

Er zijn uiteenlopende manieren om waardevolle mensen aan uw organisatiete binden. Uiteraard geeft u uw medewerkers het salaris dat ze verdienen. Wellicht hebt u nog meer geregeld, zoals kinderopvang, mogelijkhedentot thuiswerken en bedrijfsopleidingen. Maar hebt u ooit gedacht aan hetpensioen van uw medewerkers? Grote kans dat zij dat wel doen. Dan ishet goed om met ze mee te denken. Wij kunnen u adviseren over een pensioenregeling die past bij uw budget envisie. Zo kiest u voor de toekomst van uw mensen en van uw bedrijf.


Nederland kent een breed toegankelijk pensioenstelsel. Van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw) tot verschillende dekkingen bij arbeidsongeschiktheid.Hoe uitgebreid dit stelsel van sociale voorzieningen ook is, het biedt uw medewerkers geen garantieop een onbezorgde oude dag. Daarvoor is de hoogte van het basispensioen gewoonweg ontoereikend. En bij overlijden ontvangen nabestaanden slechts in enkele gevallen inkomenuit de Anw. Met een goede pensioenregelingen neemt u die mogelijke onzekerheid bij uw werknemers weg.

Spaarloon

Met een spaarloonregeling laat u uw werknemers elke maand automatisch een deel van het brutosalaris opzij zetten. Dat kan heel aantrekkelijk zijn want zij hoeven daarover geen loonbelasting en sociale premies te betalen.

Niet de werknemer maar de werkgever betaalt loonbelasting over het spaarloon. Bovendien hoeven uw werknemers geen sociale premies te betalen. Daardoor is de inleg groter dan het nettobedrag dat u kwijt bent. Wel moeten ze het geld minimaal 16 kalenderkwartalen op een geblokkeerde spaarloonrekening laten staan. Uw werknemers bepalen zelf hoeveel ze sparen, tot een maximum van 613 euro per jaar.

Levensloopregeling

Met een levensloopregeling heeft u een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Uw medewerkers hebben de mogelijkheid om werk en privé in balans te brengen. Ze kunnen sparen voor verlof voor bijvoorbeeld een studie, sabatical, of de zorg voor het gezin. Of ze kunnen de levensloopregeling gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Personeel & verzuim

Als werkgever krijgt u te maken met ziekte en verzuim. En met kosten die hieruit voortvloeien. Wanneer een van uw werknemers zich ziek meldt of wordt geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid krijgt u te maken met een aantal wetten. 

Wet Verbetering Poortwachter 
De Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op de eerste twee ziektejaren. Het doel van de wet is de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dat gebeurt door snelle melding, een plan van aanpak, case management en een re-integratieverslag. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert en kan sancties opleggen bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen. 

Wet Loondoorbetaling bij Ziekte 
Als werkgever bent u verplicht 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. In het eerste jaar mag dit niet minder zijn dan het minimumloon. In het tweede jaar geldt deze eis niet meer. Als een werknemer onder het sociaal minimum dreigt te belanden kan hij zich wenden tot de Toeslagenwet. Bij in het arbeidscontract of CAO vastgelegde wachtdagen krijgt de werknemer die dagen niet betaald. Voor mensen die als arbeidsgehandicapte in dienst zijn gekomen neemt het UWV de loonbetaling bij ziekte maximaal vijf jaar over. Voor mensen met een Wajong-uitkering geldt dat voor hun hele arbeidzame leven. 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – WIA 
De WIA wil mensen, ook bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, zo veel mogelijk aan het werk houden. Daarom legt de nieuwe wet meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers zelf. En maakt de WIA ‘werken naar vermogen’ financieel aantrekkelijker voor beide partijen. De wet biedt werkgevers een aantal regelingen om het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeids(on)geschikten te stimuleren. De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Mensen die volledig en duurzaam (dit begrip bestond nog niet in de WAO) arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een IVA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon. De WGA is voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk wel voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. 

Arbowet 
Een werkgever is sinds de liberalisering van de Arbowet op 1 juli 2005 niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Onder bepaalde voorwaarden mag hij voor de controle en begeleiding ook gebruik maken van de kerndeskundige die in de Arbo-wet genoemd worden. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
Wél moet hij zorg dragen voor;
Een contract met een geregistreerde bedrijfsarts
Een adequate verzuimregistratie
Afstemming met het personeel (OR)
De verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Ook moet elk bedrijf minstens 1 preventiemedewerker in dienst hebben. Meer mag, maar is niet wettelijk verplicht. Als er binnen het bedrijf niet meer dan 25 werknemers zijn, dan mag de werkgever de taak zelf uitvoeren.

Ziekengeldverzekering met daggelddekking

Met de Ziekengeldverzekering met daggelddekking verzekert u zich tegen die kosten, flexibel en naar behoefte. U bepaalt zelf of u één of twee ziektejaren wilt verzekeren. Ook bepaalt u welk percentage van het loon u wilt verzekeren. Daarbij is het mogelijk een verschillend percentage te kiezen voor het eerste en het tweede jaar. De premie van de Ziekengeld Daggeld verzekering wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het verzuim in uw eigen onderneming én dat in de bedrijfstak. Uw verzuimaanpak is dus van invloed op de hoogte van de premie van uw ziekengeldverzekering. Als verzekerd loonbegrip kunt u kiezen uit het loon voor loonheffing en het loon sociale verzekeringswetten. Daarnaast kunt u werkgeverslasten meeverzekeren tot 25% van de verzekerde loonsom.

Ziekengeldverzekering met calamiteitendekking

Het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar is met de Ziekengeld Calamiteiten verzekering voor uw eigen rekening. Dit bedrag wordt het eigen behoud genoemd. Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan vergoedt de verzekeraar het verschil. U maakt een keuze uit een maximale vergoeding die gelijk is aan één of twee keer het eigen behoud, of u opteert voor een ongelimiteerde dekking. De uitkering vindt per jaar plaats. Als verzekerd loonbegrip kunt u kiezen uit het loon voor loonheffing en het loon sociale verzekeringswetten. Daarnaast kunt u werkgeverslasten meeverzekeren tot 25% van de verzekerde loonsom.

WGA-verzekering

Als eigenrisicodrager betaalt u gedurende een aantal jaren zelf de WGA-uitkering aan uw werknemers. Het risico kunt u onderbrengen bij een verzekeraar.

Met een WGA-verzekering betaalt u geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. Als eigenrisicodrager betaalt u gedurende 10 jaren zelf de WGA-uitkering aan uw werknemers. Het grote voordeel is dat u verzuim en re-integratie in eigen hand heeft. U krijgt te maken met een hogere gedifferentieerde premie als werknemers in de WIA instromen. Met behulp van deskundige preventie en re-integratie vergroot u de kans op een spoedig herstel van uw medewerkers en kunt u de instroom in de WIA zo laag mogelijk houden. Daarnaast kunt u boetes opgelegd krijgen als u niet voldoet aan de Poortwachterverplichtingen. Die boetes bestaan uit langere verplichte loondoorbetaling.

ANW-hiaatverzekering

Een ANW-hiaatverzekering biedt een aanvulling op de nabestaandenvoorziening van de overheid.

Wanneer uw werknemer overlijdt, krijgen de nabestaanden met een gekorte ANW-uitkering of helemaal geen uitkering, de verzekerde rente onvoorwaardelijk uitgekeerd. Hierdoor hebben de nabestaanden financiële zekerheid.

Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van een medewerker na een ernstig ongeluk. De uitkering komt ten goede aan de verzekerde, zijn nabestaanden of aan u als werkgever; de keuze is aan u. U kunt kiezen voor een 24-uursdekking of één die alleen geldig is tijdens het werk, eventueel met een uitbreiding voor woon-werkverkeer.

Collectieve zorg

Een medewerker die ziek is, ziet u graag zo snel mogelijk weer gezond en wel terugkeren. Een collectieve zorgverzekering kan u daarbij helpen. Met deze zorgverzekering biedt u uw medewerkers de mogelijkheid om zich tegen een scherp tarief te verzekeren.